Kosten en betalingsvoorwaarden

Vergoeding

Vanuit je basisverzekering heb je recht op vergoeding van psychologische zorg binnen de GGZ. Ik kies ervoor om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Onderaan deze pagina leg ik uit waarom ik hiervoor kies.

Dat betekent dat als je een restitutiepolis hebt je alle therapie bij mij 100% vergoed krijgt. Check wel bij je verzekeraar of het een zuivere restitutiepolis is, zonder aanvullende voorwaarden zoals bijvoorbeeld een machtiging vooraf of een maximum aantal sessies per jaar. Heb je een naturapolis dan krijg je een deel vergoed; hoeveel hangt af van welke polis je hebt. Ik vraag op basis van dat percentage een eigen bijdrage. Het is van belang uit te zoeken welk percentage je vergoed gaat krijgen.

Mijn advies is te bellen met de zorgverzekering en hen te vragen welk percentage van het NZA tarief je vergoed krijgt voor behandeling met psychotherapie (60 minuten / prestatiecode 071 / CO0635) bij Cindy Sprangers, psychotherapeut, met AGB code 94061826 met praktijkcode 94062336 en een bevestiging via de mail te vragen. Op basis daarvan kan ik je vertellen wat je eigen bijdrage zal zijn.

Facturen

De facturen van de behandeling worden sinds de ingang van het Zorg Prestatie Model (1-1-2022) maandelijks of tweemaandelijks naar jou verstuurd via Zorgmail en jij kunt die indienen bij je zorgverzekeraar. Je zorgt ervoor dat je de factuur binnen 14 dagen na versturen aan mij overmaakt. De zorgverzekeraar betaalt jou het percentage wat hoort bij jouw type verzekering min eventueel openstaand eigen risico. Voor mensen van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico van 385 euro per kalenderjaar (2023). Als je vrijwillig een hoger eigen risico hebt afgesloten bij je zorgverzekeraar geldt het eigen risico wat je hebt afgesproken.

Afspraken afzeggen / no show

Afspraken moeten tijdig (24 uur van tevoren) worden afgezegd. Dit kan ook in het weekend via inspreken van de voicemail of SMS of mail. Niet tijdig afgezegde afspraken worden ongeacht de reden niet door de zorgverzekeraar vergoed maar bij jou in rekening gebracht. De kosten bedragen de helft van het NZA tarief (45 minuten in totaal 74 euro en voor 60 minuten in totaal 88 euro). Zeg je af binnen de 24 uur  en kan de afspraak doorgaan middels beeldbellen, krijg je geen no-show factuur.

Zorgprestatiemodel

In de GGZ wordt sinds 1-1-2022 gewerkt met het Zorg Prestatie Model. Dat houdt onder andere in dat de factuur inzichtelijker is. Op de factuur staat de face-to-face sessie-, mail- of (beeld)bel-tijd en de tijd besteed aan Multi Disciplinair Overleg (MDO). De rondom tijd zoals administratietijd staat niet meer op op de factuur. De duur van een consult bepaalt het tarief. Sprangers Psychotherapie werkt via ‘planning is realisatie’ wat inhoudt dat de ingeplande behandeltijd wordt gefactureerd, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter (maximaal 15 minuten) duurde. Als de duur meer dan 15 minuten van de ingeplande tijd afwijkt, wordt op de factuur de duur van het consult aangepast. Voor meer info zie link NZA.

Vergoedingen / kosten NZA tarief 2023

Diagnostiek Behandeling
Duur Prestatiecode Tarief Prestatiecode Tarief
30 minuten CO0310 122,37 CO0375 103,26
45 minuten CO0440 172,98 CO0505 147,95
60 minuten CO0570 199,34 CO0635 176,30
75 minuten CO0700 243,62 CO0765 217,50
90 minuten CO0830 298,32 CO0895 265,46

Niet vergoede / onverzekerde zorg NZA tarief 2023 / andere tarieven

Een aantal psychische klachten wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, zoals werk-gerelateerde problematiek, partner-relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2023 €124,16 per sessie van 60 minuten

Duur Prestatiecode Tarief
45 minuten OV0012 124,16
60 minuten OV0012 165,55
90 minuten OV0012 248,32
Relatietherapie 90 min OV0012 248,32
* alle inclusief 15 minuten indirecte tijd

 

Duur Prestatiecode Tarief
Kort collegiaal overleg OV0007 23,58
Lang collegiaal overleg OV0008 71,88
Reistijd tot 25 min TC0009 32,17
Reistijd vanaf 25 min TC0010 84,34

45 minuten supervisie/leertherapie                                110,00 (ook bij no show)

90 minuten supervisie/leertherapie                                220,00 (ook bij no show)

Contractvrije psychologen (bron ‘de contractvrijepsycholoog.nl´; zie links)

Contract tekenen of niet?

De zorgverzekeraar stuurt zorgaanbieders een contract met de keuze dit al dan niet te tekenen. Er is geen overleg, het is tekenen bij het kruisje of niet.
Wat betekent dit tekenen voor de psycholoog?


Restitutiezorg (= contract niet tekenen)

De psycholoog die geen contract tekent, voert praktijk volgens de wetten die daarop van toepassing zijn. Dit wil zeggen de wettelijke regels zoals bepaald worden door de NZa (zie NZa). Daarnaast worden de kwaliteitseisen zoals die in de beroepsgroep en de beroepsvereniging gebruikelijk zijn gehanteerd. De tarieven voor de zorg worden jaarlijks vastgesteld door de NZA zoals besloten in de wet marktordening gezondheiszorg (WMG). Vroeger werd dit tarief marktconform genoemd maar na een aantal rechtszaken bepalen zorgverzekeraars nu zelf wat zij “marktconform” vinden en is dit dus niet altijd het WMG of NZA tarief! Het “marktconforme tarief” is dus ook anders per verzekeraar. De behandelkeuzes en werkinhoud bepaalt de psycholoog naar aanleiding van de bestaande behandelprotocollen, maar in samenspraak met de cliënt. Daarbij wil een contractvrije psycholoog niet op grond van een contract worden verplicht hoe deze vorm krijgt én wil hij/zij de inhoud van dossiers of administratie niet laten inzien door een verzekeraar. Uw privacy is hierbij gegarandeerd


Naturazorg (= contract tekenen)

In het contract bepaalt een zorgverzekeraar waar de psycholoog zich aan dient te houden. De mate waarin verschilt overigens per zorgverzekeraar. De psycholoog zit evenwel in een keurslijf.

Wat de verzekeraar onder meer kan bepalen:

 • duur van de wachtlijst en voorrang voor de cliënten van desbetreffende zorgverzekeraar
 • keuze van behandeling
 • duur van de behandeling, hoeveelheid universele nieuwe cliënten per maand en dus sluiten van behandelingen daarvoor
 • diagnostiek
 • criteria voor toelating of verwijzing naar een andere psycholoog
 • aantal cliënten die de psycholoog mag zien per jaar van een betreffende zorgverzekeraar
 • verplichte extra vragenlijsten voor de cliënt
 • bijwonen van scholing/voorlichting die de verzekeraar aanwijst
 • verplichting tot inzage in de patiëntenadministratie of het patiëntendossier in ze dit willen
 • het tarief dat de psycholoog mag vragen
 • de digitale declaratiemethode
 • vorm en inhoud van de praktijklocatie
 • het aantal opleidingsplaatsen in de praktijk
 • waarneming bij ziekte of vakantie
 • verder is het verboden om cliënten inzage te geven in het contract

Rekening

Een psycholoog met een contract mag direct en digitaal, het bedrag dat er afgesproken is in het contract, bij de zorgverzekeraar declareren. Heeft een psycholoog geen contract, dan mag hij vaak niet digitaal declareren bij de zorgverzekeraar tenzij hij een declaratiecontract tekent en/of zich houdt aan regels die de zorgverzekeraar opstelt. De psycholoog stuurt daarom de factuur (tot maximaal het WMG tarief) naar de cliënt, ongeacht of deze een natura basispolis of een restitutie basispolis heeft. Als de cliënt een natura basispolis heeft, krijgt hij niet het gehele bedrag vergoed door de zorgverzekeraar want hij heeft zich uitsluitend voor natura zorg verzekerd! De natura basispolis is goedkoper per maand voor de client maar de hoogte van de vergoeding weer lager als de client naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. De cliënt dient de factuur zelf in bij zijn verzekeraar. Als de cliënt niet alles vergoed krijgt, betaalt hij het restant van de factuur zelf. Dit is uiteraard afhankelijk van de hoogte die de verzekeraar vergoedt.